Wystawa chomik?w

Wystawa chomik?w

Описание выставки хомяков на польском языке. В тексте использован опыт выставки «Зверек на ладошке»

Pierwsze kroki podstawowe informacje

Выставка хомяковZar?wno o miejscu jak i o czasie, w kt?rych zorganizowana zostanie wystawa mo?na by?o dowiedzie? si? z gazet, magazyn?w lub z rozpiski wystaw (m.in. dost?pnej na stronie internetowej www.zverek.ru). W ka?dym ze ?r?de? podane zostan? numery telefon?w os?b zajmuj?cych si? organizacj? zabawy, do kt?rych mo?na zadzwoni? w celu uzyskania odpowiedzi na nurtuj?ce nas pytania. Aby uzyska? je powinno si? zna?: wiek, umaszczenie i gatunek naszego podopiecznego. Je?li nie znamy lub nie jeste?my pewni zabarwienia mamy mo?liwo?? zapisania si? na jego okre?lenie przez samych ekspert?w, na miejscu wystawy.

Oczywi?cie aby wzi?? udzia? w wystawie nale?y ui?ci? odpowiedni? op?at? – w sum? t? wchodz? op?aty za miejsce na wystawie, a tak?e za ekspertyz?, kt?r? zostan? poddane nasze gryzonie.

› W po?owie drogi…

Na wystawie znajdowa? si? b?dzie lekarz weterynarii – jemu to w?a?ciciele gryzoni musz? przedstawi? za?wiadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia zwierzaczka. Owe za?wiadczenie mo?na otrzyma? w rejonowej klinice weterynaryjnej. Je?eli wyst?pi? u nas problemy z szybkim otrzymaniem za?wiadczenia, mamy mo?liwo?? przeprowadzenia ogl?dzin chomika na miejscu wystawy, jednak jest to czynno?? p?atna i nale?y powiadomi? o niej wcze?niej organizator?w.

› Zasady i punktacje

Выставка хомяковZasadniczym punktem wystaw chomik?w s? oczywi?cie ekspertyzy. S?dziowie za pomoc? ustalonych zasad b?d? os?dza? naszych podopiecznych i przyznawa?, b?d? odejmowa? im punkty.

S?dziowie do dyspozycji maj? 100 punkt?w, odpowiedni? ich ilo?? przyznaj? za (na przyk?adzie chomik?w d?ungarskich):

GATUNEK (15 pkt.)

UMASZCZENIE (15 pkt.)

Standard

  • Normal
  • Sapphire
  • Pearl
  • Mandarin

Un-Standard

  • Argente
  • Beige
  • Argente blue fawn
  • Beige yellow
  • Dark red yeyed white

TEMPERAMENT (10 pkt.)
Chomik powinien by? ciekawski, o?ywiony, aktywny. Powinien przejawia? zainteresowanie otoczeniem, nie powinien przejawia? strachu, ani agresji bez przyczyny.

ROZMIAR (10 pkt.)
Wzrost zwierz?tka 7-10cm w d?ugo?ci, waga 45-60 gram. Chomik nie powinien by? bardzo t?usty, ani wyg?odzony. S?dziowie sprawdzaj? ten wa??c chomik na specjalnych wagach…

TYP (15 pkt.)
Cia?o powinno mie? kszta?t owalny. Szyja kr?tka. Nogi i ogonek prawie widoczne.

G?OWA (10 pkt.)
G?owa powinna by? proporcjonalna do reszty cia?a, z szerok? czaszk?, kr?tk? mordk? (oceniana pod wzgl?dem rzymskiego profilu) i z p?askim, zaokr?glonym noskiem.

FUTRO (15 pkt.)
Futro powinno by? mi?kkie i bardzo g?ste, tak na ciele jak i na podszyciach ?ap. Na zewn?trznej stronie ucha powinny rosn?? w?oski.

OCZY (5 pkt.)
Oczy du?e, wypuk?e, szeroko rozstawione.

USZY (5 pkt.)
Uszy – du?e, na czubkach zaokr?glone, nie uszkodzone (naderwane itp.). Uszy powinny by? postawione, kiedy chomik jest zainteresowany i przys?uchuje si? zaistnia?ym sytuacj?.

› Podstawowe rady

— Prawid?owe od?ywianie – jak ju? wspomniane by?o wystawiany przez nas gryzo? powinien mie? odpowiedni? diet?, gdy? za t?ustego, b?d? wychudzonego chomika zostan? nam odj?te punkty.
— Skr?cona sier?? – je?eli posiadamy d?ugow?osego gryzonia i latem (cho? nie tylko) skr?cili?my jego futerko, by by?o mu wygodniej musimy zg?osi? to organizatorom. Panuje zasada im d?u?sze futerko, tym lepiej
— Ranki, uszkodzenia, naderwania – chomika z takimi uszkodzeniami wystawi? mo?na, jednak w takim wypadku s?dziowie maj? prawo odj?? nam punkty. Je?eli mamy mo?liwo?? i czas postarajmy si? wyleczy? ranki naszego podopiecznego.
— Nie polecane jest farbowanie futra chomika. Je?li uznamy, ?e bia?a plamka „znajduje si? tam gdzie nie trzeba” i ufarbujemy futerko gryzonia zostaniemy zdyskwalifikowani.
— Wieczorem przed wystaw? nale?y nakarmi? sprawdzon? ju? karm? chomika. Podczas wystawy mo?na mu w?o?y? kawa?ki owoc?w lub warzyw.

› Ekwipunek

Выставка хомяковJeden z najwa?niejszych punkt?w jaki trzeba przestrzega? chc?c uczestniczy? w wystawie, to oczywi?cie „wystawowa wyprawka” chomika. Nic w tym dziwnego, nasz podopieczny znajdowa? si? b?dzie pod okiem ekspert?w, dlatego musimy sprawi?, by czu? si? bezpiecznie i spokojnie. Dlatego zapewniaj?c mu bezpiecze?stwo i spok?j na miejscu wystawy przynosimy go w klatkach – tych, w kt?rych na co dzie? mieszka w naszym domu. Jednak, nie ma sensu taszczy? wielk? klatk? (je?eli tak? posiadamy) – w tym wypadku mile widziane s? transporterki.

Jedzenie – wa?ne jest aby chomik mia? dost?p do jedzenia i picia. Nie warto jednak przynosi? misek z karm? i poide?ek. Do transporterka wystarczy w?o?y? po kawa?ku jakiego? owocu b?d? warzywa.

Szczotka – przewa?nie czysta szczoteczka do z?b?w preferowana jest przez w?a?cicieli d?ugow?osych gryzoni. Pozwala ona na wyg?adzenie futerka zwierzaka, tu? – tu? przed bacznym okiem s?dziego

› Wystawa

Выставка хомяковWiemy ju? wszystko na temat zasad przyst?powania do zabawy. Zapisali?my chomika, zdobyli?my za?wiadczenie weterynaryjne, za?atwili?my wszystkie niezb?dne sprawy zwi?zane z przygotowaniem naszego gryzonia – jednym s?owem mamy prawo zabra? klatk? z gryzoniem i rusza? w drog?.

Wystawy rozpoczynaj? si? od 9 rano. Pierwsze kroki jakie musi zrobi? w?a?ciciel chomika po przybyciu w dniu wystawy na jej miejsce, to udanie si? do rejestracji. Trwa ona od 9, do 10 godziny rano. Najlepiej w?wczas przyj?? jak najwcze?niej, gdy? podczas rejestracji w?a?ciciele otrzymuj? numerki, wed?ug kt?rych czeka? b?d? na ekspertyz?. Numerek ten przyczepiaj? do klatki gryzonia. Po otrzymaniu numerka czeka ich jeszcze wizyta u lekarza weterynarii (oczywi?cie na miejscu), a potem tylko czekanie na wywo?anie swego numerka.

› Ekspertyza

Najwa?niejszy moment w dniu wystawy, na kt?ry d?ugo czekali?my.

Выставка хомяковPo otrzymaniu numerka w?a?ciciel gryzonia udaje si? do sto?u, gdzie ustawia w odpowiedniej kolejno?ci klatk?. Nast?pnie zasiada sobie obok niej na krzese?ku i wytrwale czeka. Przez g?o?nik organizatorzy wywo?uj? nasz numerek. Mamy chwilk? czasu na przygotowanie chomika przed ocen? (w tym momencie w ruch id? szczoteczki do z?b?w). Po tym momencie do stolika gdzie zasiadaj? s?dziowie podchodzimy z transporterkiem, b?d? klatk?. Mo?e si? zdarzy?, ?e b?dzie on chcia? w?asnor?cznie wyj?? chomika z transporterka, na ten wypadek w?a?ciciel powinien mie? przy sobie odpowiednio przygotowan? „miseczk?” na kt?rej podnosi chomika, w celu nie potargania dopiero co uczesanego futerka, kt?re w?a?nie b?dzie ocenia? s?dzia. W?a?ciciel gryzonia mo?e sta? razem z s?dzi? podczas ekspertyzy – jednak z drugiej strony sto?u, tak aby nie zas?ania? ?wiat?a i nie przeszkadza? w ocenie podopiecznego. Podczas ekspertyzy s?dziowie cz?sto zdaj? r??ne pytania dotycz?ce naszego chomika. Po momencie, w kt?rym s?dzia oddaje nam chomika jeste?my „wolni”, lecz oczywi?cie nale?y zaczeka? na wyniki ;)

W mi?dzy czasie w?a?ciciele jak ju? ich ocenieni podopieczni mog? bra? udzia? w wielu zorganizowanych na ten czas konkursach, wygrywaj?c wraz ze swoimi gryzoniami wiele ciekawych nagr?d.

Источник: artykuly.e-chomik.eu

Вы можете оставить комментарий ниже.

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.

Создание и поддержка проекта МА Родемакс  |  ZooAdv - сеть баннерной зоорекламы